WARUNKI SPRZEDAŻY

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.sekretsprzedazy.pl

obowiązujący od 1.06.2018r.

§1

Określenie Sprzedawcy

1. Właścicielem Sklepu jest:

NETHUNTER LTD

z siedzibą w 40-44 Uxbridge Road, London, England, W5 2BS

Tel. + 48 799 18 08 08

E-mail: mail@sekretsprzedazy.pl

§2

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].

2. Konsument [dalej Klient] jest to osoba fizyczna dokonującą ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. (Kodeks cywilny Art. 22)

3. Przedsiębiorca [dalej Przedsiębiorca] jest to osoba/podmiot/organizacja dokonująca ze Sklepem czynności prawnej związanej z jej działalnością gospodarczą oraz zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem/Przedsiębiorcą.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjątek stanowią towary wyświetlone na aukcjach Sklepu, z wyraźnie zaznaczoną w opisie wadą fizyczną. Przedmioty te można nabyć w niższej cenie.

§3

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu (koszyk klienta);

  • e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta/Przedsiębiorcy danych pozwalających na weryfikację Klienta/Przedsiębiorcy i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, opisującej przedmiot zamówienia. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, terminy i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient/Przedsiębiorca składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.

5. Klient/Przedsiębiorca składając zamówienie składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów.

6. Po złożeniu zamówienia na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji zamówienia:

  • Po weryfikacji złożonego zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta/Przedsiębiorcy adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 5 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta/Przedsiębiorcy zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi/Przedsiębiorcy jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta/Przedsiębiorcy lub pisemnie na wskazany przez Klienta/Przedsiębiorcę podczas składania zamówienia adres.

8. W przypadku wyboru formy płatności przelewem termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Klienta/Przedsiębiorcy zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu.

9. Sklep po odnotowaniu płatności wysyła wiadomość email na adres podany podczas składania Zamówienia przez Klienta / Przedsiębiorcę. W treści wiadomości email znajduje się informacja o możliwości ukończenia kursu on-line.

10. Sklep odpowiada przed Klientem/Przedsiębiorcą na podstawie prawa rękojmi regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy. Dokładny opis procedury reklamacyjnej znajduje się w §6 niniejszego regulaminu.

§4

Płatności

1. Klient/Przedsiębiorca ma do wyboru formy płatności::

  • płatność elektroniczna za pośrednictwem transferuj.pl (elektroniczna).

2. Dostawa odbywa się drogą elektroniczną. Sklep nie pobiera dodatkowych opłat za dostawę drogą elektroniczną.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar.

§5

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła na podany podczas rejestracji adres email.

2. Termin wysyłki wydłużony jest o okres pomiędzy złożeniem zamówienia a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

3. Wysyłka danych dostępowych do kursu on-line odbywa się automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty za pośrednictwem systemu transferuj.pl.

4. Wysyłka odbywa się w ciągu maksymalnie 60 minut (przeważnie w ciągu 3 minut) od momentu zaksięgowania wpłaty za pośrednictwem systemu transferuj.pl na podany podczas rejestracji adres email.

5. W uzasadnionych przypadkach czas wysyłki może zostać wydłużony. Szczególnie gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty. W takich przypadkach zamówienia są realizowane przez pracownika Sklepu w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 15:00.

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie towaru wynikłe z przyczyny Klienta/Przedsiębiorcy. W szczególności Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany przez Klienta/Przedsiębiorcy adres email na jaki jest realizowana wysyłka.

7. Klient/Przedsiębiorca otrzymuje w wiadomości email odnośnik do logowania się do konta. Klient/Przedsiębiorca zobowiązany jest do zalogowania się, oraz przejścia zakupionego kursu.

8. Klient/Przedsiębiorca w ciągu 24 miesięcy od zakupu może zwrócić się do Sklepu z prośbą o ponowne wysłanie danych dostępowych. Dane dostępowe są wysyłane na adres email podany przy Zamówieniu. Wyjątkiem od tej reguły jest przypadek widocznej, jasnej, nie budzącej wątpliwości pomyłki w podanym adresie email.

§6

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient/Przedsiębiorca powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Koszty wysyłki pokrywa Klient/ Przedsiębiorca. Adres, pod który Klient/ Przedsiębiorca winien odesłać towar:

mail@sekretsprzedazy.pl

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta/ Przedsiębiorcy w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi/ Przedsiębiorcy nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw (jeżeli występują) ponosi Sklep.

4. Każdy Klient/Przedsiębiorca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta/Przedsiębiorcy z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Więcej informacji odnośnie rozstrzygania sporów konsumenckich można znaleźć na stronie http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

5. Sklep odpowiada przed Klientem/Przedsiębiorcą na podstawie prawa rękojmi regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy.

6. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

§7

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu) bądź drogą mailową na adres: mail@sekretsprzedazy.pl

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt. Klient zwraca towar (podając dane dostępowe) na adres poczty elektronicznej: mail@sekretsprzedazy.pl

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków jest wykonywany na kartę.

6. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w poniższych przypadkach umów:

  • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (np. kursy on-line);

  • o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;

  • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

8. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny nie przysługuje Przedsiębiorcy.

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§10

Środki techniczne

1. Klient/Przedsiębiorca po dokonaniu płatności otrzymuje na adres podany podczas Zamówienia wiadomość z odnośnikiem do logowania się do konta. Klient/Przedsiębiorca zobowiązany jest do zalogowania się, oraz przejścia zakupionego kursu.

2. Wszystkie kursy sprzedawane poprzez Sklep są dostarczane do Klienta/ Przedsiębiorcy w formie elektronicznej.

3. Wszystkie kursy sprzedawane poprzez Sklep są dostarczane do Klienta/ Przedsiębiorcy w formie udostępnienia danych treści na stronie www. Klient/ Przedsiębiorca do odczytu musi posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową (np. Google Chrome, Mozilla Firefox etc.) oraz wtyczki pozwalające na odczyt zawartości w formatach Flash (np. Flash Player) oraz Java (np. Oracle Java).

4. Każdy kurs sprzedawany poprzez Sklep jest sprawdzany pod względem poprawności wyświetlania, kompatybilności i ewentualnych błędów w przeglądarkach Google Chrome oraz Mozilla Firefox (z zainstalowanymi najnowszymi wtyczkami Flash Player, Oracle Java).

5. Sklep gwarantuje, że kurs będzie wyświetlany poprawnie w wyżej wymienionych przeglądarkach.

6. Każdy kurs sprzedawany poprzez Sklep posiada szereg zabezpieczeń uniemożliwiających Klientowi:

– kopiowanie zawartości kursu,

– nagrywanie fragmentów kursu,

– przekazywanie danych do kursu osobom trzecim.

Zabezpieczenia te nie wpływają w żaden sposób na możliwość korzystania z zakupionego kursu, mają one na celu ograniczenie nielegalnej dystrybucji materiałów.

7. Sklep nie ogranicza możliwości odczytu zakupionego kursu. Odczyt jest możliwy na każdym urządzeniu posiadającym oprogramowanie wymienione w pkt 3. (komputerze, telefonie komórkowym, tablecie itp.).

§11

Dane Osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu SekretSprzedaży.pl jest Nethunter Ltd 40-44 Uxbridge Road, London, England, W5 2BS

2. Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu realizacji usług Serwisu SekretSprzedazy.pl (Regulamin) lub są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych.

§12

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi/Przedsiębiorcy na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient/Przedsiębiorca zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

NETHUNTER LTD

40-44 Uxbridge Road, London,

England, W5 2BS

mail@sekretsprzedazy.pl

Ja ___________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących rzeczy:_____________________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:_____________________________________________________

Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________

Adres Konsumenta:_______________________________________________________________

Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________

Załącznik nr 2

FORMULARZ REKLAMACYJNY

NETHUNTER LTD

40-44 Uxbridge Road,

London,

England, W5 2BS

mail@sekretsprzedazy.pl

Ja ___________________________niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących produktach:_____________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Szczegółowy opis wykrytych wad:__________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:____________________________________________________ ___

Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________ ___

Adres Konsumenta:_______________________________________________________________ __

Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________

.